Ton Kalle sculptures in stone

magic moon

Aswan Egypt, 1998 - granite 550 x 120 x 200