Ton Kalle sculptures in stone

take it easy

Icheon korea 2005 (first prize) granite 310 x 260 x 250